Вивчення дисципліни "Риторика" є необхідною складовою підготовки майбутніх лінгвістів, оскільки забезпечує якісне володіння мистецтвом слова.

          Мета вивчення дисципліни – формування у  студентів комунікативної,лінгвістичної та соціокультурної компетенції, що забезпечить уміння ефективно і грамотно спілкуватись у різноманітних ситуаціях професійного спілкування 

Навчальне завдання полягає у вдосконаленні мовленнєвої підготовки студентів та створенні відповідної бази знань для ефективного спілкування у професійній діяльності.

Результати навчання полягають у такому:

•       уміння вступати в розмову без попередньої підготовки;

•        готуватись до усної промови та успішно її проголошувати;

•       володіння техніками, переконання співрозмовника та впливи на нього.

Методи викладання:  рольові комунікативні ігри, змагальні вправи, презентації з відеозаписом, дискусії програмної тематики, усні виступи.

В рамках курсу «Комунікативні стратегії та управління інформацією»  розглядаються питання про загальні закони комунікації, специфіку комунікації залежно від соціальних, культурних, психологічних, етнічних чинників, закономірності взаємодії мовних і позамовних засобів комунікації, залежність організації мовного коду від позамовних (ситуативних) явищ, етапи і закономірності породження і сприйняття мовлення в різних комунікативних умовах, причини комунікативних невдач, а також методи дослідження мови та інших семіотичних систем у процесах комунікації.

Головною метою курсу є сформувати у студентів цілісне уявлення про комунікацію як складне явище соціальної взаємодії, найважливіший чинник організації суспільства, а також сприяти розумінню комунікації як міжособистісного (соціального) процесу та виду соціальної діяльності; розумінню важливої ролі комунікації у формуванні індивіда як соціалізованої особистості, пов'язаної з конкретним етносом та специфікою його світобачення.

 

Навчальна задача курсу  передбачає реалізацію таких завдань:

•         ознайомити студентів з природою, потребами та цілями комунікації, а також сформувати у них уявлення про комунікативну компетенцію;

•         розглянути основні елементи комунікативного акту;

•         розглянути     види    комунікації    (внутрішньо-особистісна    комунікація, міжособистісна комунікація, групова комунікація та масова комунікація);

•         виявити особливості гендерного фактору у спілкуванні;

•         розглянути   вербальні   компоненти   комунікації   та   невербальні   засоби спілкування а також їх  взаємодію;

•         розглянути основні елементи «я-концепції» та її роль у спілкуванні;

•         систематизувати продуктивні та непродуктивні комунікативні стратегії, що виникають и конфліктних ситуаціях;

•         дослідити особливості комунікації в малих групах;

•         розглянути основні стратегії публічного виступу та дискурсу-переконання;

•         розглянути крос-культурну та міжкультурну комунікацію та конфлікти, що виникають у між культурному спілкуванні;

•         сформувати у студентів уявлення про комунікативні бар'єри (механічні, семантичні та психологічні) та комунікативні невдачі.

 

Результати навчання полягають у наступному:

•         визначати залежно від ситуації природу, потреби та цілі комунікації

•         виявляти основні елементи комунікативного акту та враховувати роль кожного з них в процесі комунікації;

•         розрізняти види    комунікації    (внутрішньо-особистісна    комунікація, міжособистісна комунікація, групова комунікація та масова комунікація);

•         виявляти та враховувати особливості гендерних факторів у спілкуванні;

•         правильно та доцільно вживати   вербальні   компоненти   комунікації   та   невербальні   засоби спілкування а також  враховувати їх   взаємодію;

•         визначати  основні елементи «я-концепції» та враховувати її роль у спілкуванні;

•         розрізняти  продуктивні та непродуктивні комунікативні стратегії, що виникають в конфліктних ситуаціях;

•         виявляти та брати до уваги особливості комунікації в малих групах;

•         застосовувати основні стратегії публічного виступу та дискурсу-переконання;

•         бачити та нейтралізувати   комунікативні  бар'єри (механічні, семантичні та психологічні) та уникати комунікативних невдач.

 

Методи викладання: поєднання лекційних занять з роботою на семінарах та самостійно.