Доступні курси

Мета викладання навчальної дисципліни «Основи проєктування» – формування, в комплексі з іншими навчальними дисциплінами, бакалавра, підготовленого для творчої проектної роботи в галузі предметного дизайну, до проектно-дослідницької, наукової роботи та до використання наукових досягнень і передового досвіду в своїй спеціальності.


Анотація 

Освітній рівень

Перший (бакалаврський)

Статус дисципліни

Вибіркова

Спеціальність

022

Дизайн

Освітня програма

Графічний дизайн, Промисловий дизайн, Дизайн середовища, Дизайн одягу

Обсяг дисципліни

3 кредити ECTS (90 годин)

Види аудиторних занять

Лекції, семінарські заняття

Індивідуальні завдання

Практичні творчі завдання

Форма семестрового контролю

Залік

Мова викладання

Українська

Предмет дисципліни: Семантика і символіка кольору за його асоціативним сприйняттям. Застосування кольору в дизайні.

Мета викладання дисципліни: набуття студентами теоретичних і практичних знань щодо розуміння кольору як засобу естетизації просторово-предметно середовища (ППС).

Результати навчання. За підсумками вивчення дисципліни студент повинен:

·        розуміти семантичні ознаки кольору та його символічну обумовленість;

·              володіти здатністю відображати за допомогою кольору суттєві ознаки об’єкта зображення;

·        вміти позначати і кодувати за допомогою кольору окремі ознаки дизайн-об’єктів.


Програма вивчення фундаментальної навчальної дисципліни «Універсальний дизайн» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _магістра__

Спеціальності –  022 Дизайн

Освітньої програми – Дизайн і візуальна культура

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Універсальний дизайн» є новітні погляди на питання інвалідності та доступності; питання доступності архітектурного середовища, транспорту, інформації; законодавча база, яка регулює питання доступності; історія становлення концепції універсального дизайну та його принципи; методика проведення аудиту доступності.


Навчальна дисципліна «Музеї світу» згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 032 – «Історія та археологія» належить до фахових дисциплін і запланована у обсязі 120 годин, з яких 32 годин лекцій, 16 годин семінарських занять, для денної форми навчання та 8 годин лекцій, 4 годин семінарів для заочної форми навчання.

Мета вивчення дисципліни «Музеї світу»: ознайомити студентів із найважливішими закономірностями та головними етапами розвитку музейної справи, дати характеристику теоретичним i практичним аспектам діяльності та функціонування музеїв свiту.

Основними завданням дисципліни  «Музеї світу» є:

·    засвоєння студентами головних закономірностей розвитку музейної справи в свiтi;

·   формування уявлень про головні досягнення та культурну спадщину світового музейництва;

·   визначення характерних рис найвідоміших музеїв світу та роль музеїв в загальнолюдському культурному просторі;

·  навчання студентів орієнтуватися в кращих надбаннях світової та вітчизняної музейної спадщини