Навчальна дисципліна «Музеї світу» згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 032 – «Історія та археологія» належить до фахових дисциплін і запланована у обсязі 120 годин, з яких 32 годин лекцій, 16 годин семінарських занять, для денної форми навчання та 8 годин лекцій, 4 годин семінарів для заочної форми навчання.

Мета вивчення дисципліни «Музеї світу»: ознайомити студентів із найважливішими закономірностями та головними етапами розвитку музейної справи, дати характеристику теоретичним i практичним аспектам діяльності та функціонування музеїв свiту.

Основними завданням дисципліни  «Музеї світу» є:

·    засвоєння студентами головних закономірностей розвитку музейної справи в свiтi;

·   формування уявлень про головні досягнення та культурну спадщину світового музейництва;

·   визначення характерних рис найвідоміших музеїв світу та роль музеїв в загальнолюдському культурному просторі;

·  навчання студентів орієнтуватися в кращих надбаннях світової та вітчизняної музейної спадщини