Предметом вивчення  навчальної дисципліни є метафізика та онтологія, як розділ філософії, який дає уявлення про світ в цілому й сферу буття, як теоретичний орієнтир у формуванні світогляду і духовної культури особистості, як інтегральне бачення світу, яке допомагає оволодіти системним мисленням, подолати фрагментарність професійної свідомості. Метафізика й онтологія, з одного боку, дисциплінують мислення людини, а з іншого, – надають йому додаткові «ступені свободи», допомагають організувати інтелектуальний творчий пошук. Вивчення курсу здійснюється у формах лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів. У лекційному курсі головну увагу приділено світоглядним та методологічним аспектам, дискусійним питанням, а також темам ознайомлювального характеру. Практичні заняття розвивають позначені у лекціях проблеми, відпрацьовують поняття, виробляють навички аналізу.

Навчальна задача курсу полягає в ознайомленні студентів зі специфікою і найважливішими особливостями метафізики та онтології як самостійної форми світогляду, детальному аналізі цих базових теоретичних розділів філософії на основі їх розгляду в теоретично-методологічному та історично-філософському аспектах, формуванні у студентів інтересу до фундаментальних знань, стимулюванні потреби у найґрунтовніших оцінках фактів дійсності, створенні цілісного системного уявлення про світ і місце людини в ньому.

Результати навчання полягають у наступному:

Студенти мають знати про призначення метафізики й онтології в сучасній філософії, їх структуру та історичні типи; орієнтуватись у величезному розмаїтті думок і концепцій, способів аргументації й обґрунтування; володіти інструментарієм постановки, аналізу й розв’язання метафізичних та онтологічних проблем вміти використовувати набуті знання до аналізу різних аспектів дійсності; визначати, звідки з’явились сучасні ідеї і куди вони ведуть, вміти осягати найглибші причини явищ життя; правильно мислити, відокремлюючи головні проблеми від другорядних

Методи викладання: поєднання лекційних занять з семінарськими заняттями. Всі методичні матеріали, завдання контрольних робіт, конспекти лекцій тощо існують в електронній формі і можуть бути використані при навчанні.