Мета викладання дисципліни: формування знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності на рівні магістерських досліджень.

Завдання вивчення дисципліни: Теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень; організації процесу наукового дослідження; застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження; методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; організації науково-дослідної роботи магістрів; специфіки наукового пізнання; змісту та структури процесу наукового дослідження; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; визначення економічної ефективності наукових досліджень.

Курс «Методологія наукових досліджень» логічно пов'язаний з курсами філософії, філософії науки, філософії бізнесу, з економічними дисциплінами та з дисциплінами з проблем обліку та оподаткування. Так, в процесі викладання курсу «Методологія наукових досліджень» використовується матеріали і методики наукових досліджень, аналіз наукової літератури, бібліографічні огляди. Курс «Методологія наукових досліджень» дозволяє сформувати методологічну базу для проведення наукових пошуків і розробок.