Мета викладання дисципліни: формування знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності на рівні магістерських досліджень.

Завдання вивчення дисципліни: Теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень; організації процесу наукового дослідження; застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження; методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; організації науково-дослідної роботи магістрів; специфіки наукового пізнання; змісту та структури процесу наукового дослідження; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; визначення економічної ефективності наукових досліджень.

Курс «Методологія наукових досліджень» логічно пов'язаний з курсами філософії, філософії науки, філософії бізнесу, з економічними дисциплінами та з дисциплінами з проблем обліку та оподаткування. Так, в процесі викладання курсу «Методологія наукових досліджень» використовується матеріали і методики наукових досліджень, аналіз наукової літератури, бібліографічні огляди. Курс «Методологія наукових досліджень» дозволяє сформувати методологічну базу для проведення наукових пошуків і розробок.Успішність самореалізації особистості в сучасних умовах залежить від готовності особистості до самостійної пізнавальної та дослідницької діяльності, безперервного навчання, вибудовування гнучкої траєкторії власного особистісного та професійного розвитку, володіння проектними технологіями. Виконанню даних умов сприяє соціальне проектування, спрямоване на «змістовні та структурні зміни в соціокультурному середовищі і в основних сферах життєдіяльності особистості, створення умов успішної самореалізації особистості за рахунок оптимізації її способу життя, форм і способів взаємодії з середовищем». Саме тому потрібна професійна підготовка фахівців з соціального забезпечення  до соціального проектування, оволодіння ними принципами та напрямами даної діяльності. Суспільством затребувані фахівці з соціального забезпечення, здатні до творчості, котрі вміють використовувати у своїй роботі інноваційні технології, володіють досвідом соціальної діяльності та соціального проектування. Вирішенню цих завдання сприяє курс „Соціальне проектування”. Навчальна дисципліна "Соціальне проектування" є вибірковою навчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного ступеня "магістр"  спеціальності «Соціальне забезпечення» всіх форм навчання.